วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University) ภายใต้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลจากการค้นคว้า วิจัยแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน โดยมีขอบเขตเนื่้อหา ดังนี้

1)      ภาษาและเทคโนโลยี

2)      ศิลปวัฒนธรรม

3)      สังคมศาสตร์

4)      การโรงแรมและการท่องเที่ยว

5)      รัฐศาสตร์และการปกครอง

6)      นิติศาสตร์


Vol 1, No 2 (2018): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)


Cover Page