วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร 
  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

.......................................................................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารดาวน์โหลด

          1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

          2. Call for Papers วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          3. แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

          4. Template วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

There are no journals available.
0 - 0 of 0 Items